Annuleringsbeleid

Consumenten genieten het wettelijk herroepingsrecht zoals uiteengezet in de annuleringsvoorwaarden. Indien de klant ondernemer is of handelt in opdracht van een bedrijf, wordt geen herroepings- of teruggaverecht toegekend. Het herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten: “Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende toesturen

SINNUP GmbH
Schildorf 16
4720 Kallham
Österreich
Tel: +43 7733 21600
Fax: +43 7733 7171 15
E-Mail: office@sinnup.com

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het onderstaande modelformulier voor annulering gebruiken, maar het is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de herroeping van dit contract meedeelt, aan ebets GmbH, Rücksendung, Schildorf 16, 4720 Kallham terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van de retourzending. De kosten voor goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, worden geraamd op maximaal ongeveer 80 euro.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Uitsluiting of Redenen voor annulering

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten:

  • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd;
  • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
  • voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten;
  • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien het zegel ervan na de levering is verwijderd;
  • voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
  • voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd;

Voorbeeldformulier voor annulering

Als u het contract wilt opzeggen, moet u dit formulier invullen en terugsturen.

Een

Sinnup GmbH
Schildorf 16
4720 Kallham
Österreich
per e-mail naar:
office@sinnup.com

Ik/wij* herroepen de door mij/ons* gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen* / het verlenen van de volgende dienst:*


Naam van de webwinkel*


Besteld op* / ontvangen op*


Naam van de consument(en)


Adres van de consument(en)


Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)


Datum

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Scroll naar boven