Algemene voorwaarden van SINNUP GmbH

Algemene voorwaarden

1. geldigheid

1.1. Voor alle rechtsbetrekkingen tussen de vennootschap SINNUP GmbH, Schildorf 16, 4720 Kallham en hun contractuele partners, voor zover deze ondernemers zijn, gelden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden. Deze gelden ook voor alle toekomstige zakelijke betrekkingen, zelfs indien daar niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen.

1.2. Subsidiaire overeenkomsten, voorbehouden, wijzigingen of aanvullingen op deze Algemene Handelsvoorwaarden moeten schriftelijk worden gemaakt om geldig te zijn; dit geldt ook voor elke afwijking van het schriftelijkheidsvereiste.

1.3. Met deze voorwaarden strijdige of daarvan afwijkende voorwaarden van de contractpartner worden, ook al zijn zij bekend, slechts van kracht indien zij door ons uitdrukkelijk schriftelijk worden erkend.

1.4. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden – om welke reden dan ook – ongeldig zijn of geen deel uitmaken van de overeenkomst, doet dit geen afbreuk aan de verbindendheid van de overige bepalingen en de op basis daarvan gesloten overeenkomsten. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2. sluiting van het contract

2.1. Onze aanbiedingen kunnen worden gewijzigd.

2.2. Een contract komt pas tot stand na schriftelijke (e-mail, fax, post) orderbevestiging van onze kant. Opdrachten en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij door de opdrachtnemer schriftelijk en conform de aanwijzingen van het bedrijf zijn ondertekend en door de opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd en zijn slechts bindend voor zover in de opdrachtbevestiging vermeld. Offertes van de aannemer zijn altijd onder voorbehoud.

3. prestaties en testen

3.1. Het voorwerp van een bevel kan zijn:

 • Ontwikkeling van organisatieconcepten
 • Globale en gedetailleerde analyses
 • Ontwikkeling van individuele programma’s
 • Levering van bibliotheek (standaard) programma’s
 • Verwerving van gebruiksrechten voor softwareproducten
 • Verwerving van licenties voor het gebruik van werken
 • Deelname aan ingebruikname (omschakelingsondersteuning)
 • Telefonisch overleg
 • Onderhoud van het programma
 • Creatie van programmadragers
 • Andere diensten

3.2. De ontwikkeling van individuele organisatieconcepten en -programma’s geschiedt overeenkomstig de aard en omvang van de door de opdrachtgever volledig verstrekte bindende informatie, documenten en hulpmiddelen. Daartoe behoren ook praktijkgerichte testgegevens alsmede testfaciliteiten in voldoende mate, die de opdrachtgever tijdig, in normale werktijden en op eigen kosten ter beschikking stelt. Indien de cliënt reeds in het echt werkt op het systeem dat voor het testen ter beschikking is gesteld, ligt de verantwoordelijkheid voor het maken van een back-up van de echte gegevens bij de cliënt.

3.3. De basis voor de opstelling van de afzonderlijke programma’s wordt gevormd door de schriftelijke prestatiebeschrijving die de contractant opstelt of die de opdrachtgever verstrekt tegen een kostenberekening op basis van de hem ter beschikking gestelde documenten en gegevens. Deze prestatiespecificatie wordt door de opdrachtgever op juistheid en volledigheid gecontroleerd en door de opdrachtgever bekrachtigd. Later ingediende verzoeken om wijzigingen kunnen leiden tot afzonderlijke afspraken over planning en prijzen.

3.4. Individueel gemaakte software of programma-aanpassingen vereisen een programma-aanvaarding door de klant voor het desbetreffende programmapakket uiterlijk vier weken na levering. Dit wordt door de cliënt in een protocol bevestigd. (Controle op juistheid en volledigheid op basis van de door de contractant aanvaarde prestatiespecificatie aan de hand van de in punt 3.2 verstrekte testgegevens). Indien de opdrachtgever de termijn van vier weken laat verstrijken zonder het programma te aanvaarden, wordt de geleverde programmatuur geacht te zijn aanvaard op de einddatum van genoemde termijn. Indien de Klant de programmatuur onder spanning gebruikt, wordt de programmatuur in ieder geval geacht te zijn aanvaard.

Eventuele gebreken, d.w.z. afwijkingen van de schriftelijk overeengekomen dienstverlening, dienen door de opdrachtgever met voldoende documentatie aan de opdrachtnemer te worden gemeld, die zich zal inspannen de gebreken zo spoedig mogelijk te verhelpen. Indien er belangrijke gebreken zijn die schriftelijk zijn gemeld, d.w.z. dat de werkelijke werking niet kan worden gestart of voortgezet, is een nieuwe aanvaarding vereist nadat de gebreken zijn verholpen.

De Opdrachtgever is niet gerechtigd de aanvaarding van software te weigeren wegens immateriële gebreken.

3.5. Bij bestelling van (standaard)bibliotheekprogramma’s bevestigt de klant bij de bestelling kennis te hebben genomen van de omvang van de dienstverlening van de bestelde programma’s.

3.6. Indien tijdens de werkzaamheden blijkt dat de uitvoering van de opdracht overeenkomstig de uitvoeringsspecificatie feitelijk of rechtens onmogelijk is, is de opdrachtnemer verplicht de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen. Indien de opdrachtgever het bestek niet wijzigt of niet de voorwaarden schept om uitvoering mogelijk te maken, kan de opdrachtnemer de uitvoering weigeren. Indien de onmogelijkheid tot uitvoering het gevolg is van een tekortkoming van de opdrachtgever of van een latere wijziging van het bestek door de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer het recht zich uit de opdracht terug te trekken. De kosten en uitgaven voor de werkzaamheden van de opdrachtnemer tot dan toe, alsmede de eventuele demontagekosten, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

3.7. Verzending van programmadragers, documentatie en dienstbeschrijvingen is voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Elke bijkomende opleiding en uitleg die door de Klant wordt gevraagd, zal afzonderlijk worden gefactureerd. Een verzekering wordt alleen op verzoek van de cliënt verstrekt.

3.8. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat een “barrièrevrij ontwerp (van websites) in de zin van de federale wet inzake gelijke kansen voor personen met een handicap (BGStG)” niet in de offerte is inbegrepen, tenzij dit afzonderlijk/individueel door de klant is aangevraagd. Indien het barrièrevrije ontwerp niet is overeengekomen, is het aan de Opdrachtgever om de uitvoering te toetsen aan de toelaatbaarheid ervan met betrekking tot de Federal Disability Equality Act. Evenzo controleert de Klant de door hem verstrekte inhoud op zijn juridische toelaatbaarheid, met name in het kader van het mededingings-, merken-, auteurs- en bestuursrecht. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de juridische toelaatbaarheid van de inhoud in geval van lichte nalatigheid of na vervulling van enige waarschuwingsplicht jegens de opdrachtgever indien de inhoud door de opdrachtgever is opgegeven.

4. omvang van de diensten, vastgelegde kenmerken, verwerking van de opdracht en verplichting tot medewerking van de klant

4.1. Als wij sjablonen (met name monsters, patronen, modellen, illustraties, voorontwerpen, schetsen, definitieve kunstwerken, penseelafdrukken, blauwdrukken, mobiele pagina’s, demo’s en kleurenafdrukken) toesturen, moeten deze door de klant worden gecontroleerd. Indien de klant niet binnen drie dagen bezwaar maakt, worden de sjablonen geacht te zijn goedgekeurd.

4.2. Een getrouwe weergave van de uiteindelijke prestaties als sjabloon is om technische redenen niet mogelijk. Sjablonen worden derhalve alleen beschouwd als garanties in overeenstemming met dit punt met betrekking tot het ontwerp, de kwaliteit, de eigenschappen, de geschiktheid voor een specifiek gebruik, enz. van de door de handelaar verschuldigde dienst, de handelaar geeft derhalve geen enkele garantie met betrekking tot of voor de exacte plaatsing en grootte van opschriften op producten. staat met name niet in voor de exacte plaatsing en grootte van opschriften op producten; een exacte kleurovereenkomst tussen sjablonen en afgewerkte diensten, met name een kleurverschil van maximaal ΔE 3,0, ΔE 4,5 indien de sjablonen alleen in elektronische vorm zijn goedgekeurd, wordt niet als een gebrek beschouwd; de technische eigenschappen, voor zover een gebruik dat op grond van de aard van de dienst gemiddeld mag worden verwacht, niet noemenswaardig door afwijkingen wordt belemmerd; een bepaald materiaal of een bepaalde materiaalkwaliteit, voor zover het eindproduct ongeveer vergelijkbaar is met het sjabloon. Indien de uiteindelijke prestatie derhalve ten aanzien van een of meer van deze eigenschappen afwijkt van het model, wordt deze afwijking geacht te zijn overeengekomen en vormt zij geen gebrek.

4.3. Bij leveringen worden afwijkingen tot +/-10% van het aantal stuks als overeengekomen beschouwd, zonder dat over- of onderleveringen een gebrek of contractbreuk vormen. De aankoopprijs is echter afhankelijk van het werkelijke aantal geleverde eenheden.

4.4. De klant is verplicht zijn medewerking te verlenen in de mate die nodig is, met name om alle documenten, modellen en monsters te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de dienst. Alle omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de bestelling moeten onmiddellijk aan ons worden meegedeeld, ook als deze omstandigheden pas tijdens de uitvoering van de bestelling bekend worden. Alle kosten die voortvloeien uit onjuiste, onvolledige of achteraf gewijzigde informatie (extra kosten, vertragingen, …) worden door de klant vergoed.

4.5. De klant is in het bijzonder verplicht de voor de uitvoering van de bestelling verstrekte documenten (foto’s, logo’s, enz.) te controleren op eventuele bestaande auteursrechten, merkrechten of andere rechten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inbreuk op dergelijke rechten. Indien een vordering tegen ons wordt ingesteld wegens een dergelijke inbreuk op rechten, wordt overeengekomen dat de klant ons volledig schadeloos zal stellen en ons zal vrijwaren.

4.6. Anderzijds zijn wij niet verplicht de door de klant verstrekte documenten, gegevens en informatie op volledigheid, juistheid en geschiktheid voor het beoogde doel te controleren, de rechten van derden te schenden of wettelijke bepalingen (bijv. Wet op de oneerlijke concurrentie, Wet op de productveiligheid, Wet op de handelsmerkbescherming enz.

4.7. Tenzij anders is overeengekomen, zijn wij niet verplicht gegevens en andere documenten (schermen, films, enz.) die in het kader van een opdracht/project zijn gemaakt of gegenereerd, na het tijdstip van de overdracht van onze dienst te bewaren of anderszins ter beschikking van de klant te houden.

4.8. Onze diensten zijn deelbaar in geval van twijfel.

5. presentaties

SINNUP heeft recht op een passende vergoeding voor deelname aan presentaties die, bij gebreke van andersluidende overeenkomst, ten minste alle personele en materiële kosten voor de presentatie dekt, alsmede de kosten van alle externe diensten en contante uitgaven.

Indien SINNUP na de presentatie geen bestelling ontvangt, blijven alle diensten, met name de presentatiedocumenten en hun inhoud, eigendom van SINNUP. De klant is niet gerechtigd deze verder te gebruiken – in welke vorm dan ook. De documenten moeten daarentegen onverwijld naar SINNUP worden teruggestuurd. De overdracht van presentatie- en aanbiedingsdocumenten aan derden alsmede de publicatie, verveelvoudiging, verspreiding of andere exploitatie ervan is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van SINNUP.

Evenzo is het de opdrachtgever verboden de tijdens de presentatie geïntroduceerde ideeën en concepten verder te gebruiken, ongeacht of de ideeën en concepten auteursrechtelijke bescherming genieten. Door de betaling van de presentatievergoeding verwerft de klant geen exploitatie- of gebruiksrechten op de gepresenteerde diensten.

Indien de in de loop van een presentatie ingebrachte ideeën en concepten niet voor de oplossing van communicatietaken worden gebruikt, heeft SINNUP het recht deze elders te gebruiken.

6. prijzen / kostenramingen

6.1. De prijzen zijn gebaseerd op de kosten ten tijde van de eerste prijsopgave. Indien bij levering of uitvoering de kosten stijgen, zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. In geval van twijfel zijn de aangeboden prijzen eenheidsprijzen. De wettelijke omzetbelasting alsmede belastingen en heffingen (bv. ARA, ERA, …) worden extra in rekening gebracht.

6.2. Onze kostenramingen zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk bindende kracht wordt toegezegd.

6.3. Alle diensten die niet uitdrukkelijk onder de overeengekomen vergoeding vallen, worden afzonderlijk gefactureerd. Onkosten/contante uitgaven (bv. voor reizen, accommodatie, productie van modellen of monsters, …) worden afzonderlijk vergoed. Tenzij anders overeengekomen is ook het maken van sjablonen niet in de prijs inbegrepen en wordt € 110,00 per werkuur in rekening gebracht (exclusief materiaalkosten).

6.4 Voor bibliotheek (standaard) programma’s gelden de op de dag van levering geldende catalogusprijzen. Voor alle andere diensten (organisatieadvies, programmering, opleiding, omschakelingsondersteuning, telefonisch advies, enz.) worden de desbetreffende werkzaamheden in rekening gebracht tegen de tarieven die gelden op de dag waarop de dienst wordt verleend. Afwijkingen van een tijdsbesteding waarop de contractprijs is gebaseerd en waarvoor de contractant niet verantwoordelijk is, worden in rekening gebracht naar gelang van de werkelijke gebeurtenis.

6.5 De kosten voor reis-, dag- en overnachtingsvergoedingen worden afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht volgens de geldende tarieven. De reistijd wordt als werktijd beschouwd.

6.6. De vergoeding is ook volledig verschuldigd indien het contract niet wordt uitgevoerd om redenen die niet binnen onze invloedssfeer liggen.

6.7. Voor zover wij onderworpen zijn aan de verplichtingen van een aannemer, zijn de crediteringsbepalingen van § 1168 para. 1 2e halve zin ABGB alsmede de risico-overdrachtsregel van § 1168a 1e zin ABGB.

6.8. Indien in verband met de levering kosten, belastingen, douanerechten of andere heffingen worden geheven, zijn deze voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen, evenals de transport- en leveringskosten.

7. termijnen / vertraging

7.1. Afspraken over termijnen en data moeten schriftelijk worden vastgelegd of bevestigd. De termijnen gelden in principe voor de verzending (zie punt 8.4.) van de diensten, niet voor de levering ervan aan de klant.

7.2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de verzending door ons of door derden in Duitsland of in het buitenland die wij voor de uitvoering van de overeenkomst gebruiken, binnen 6 maanden na de orderbevestiging, doch voor zover een drukvrijgave of goedkeuring van de klant vereist is, vanaf het tijdstip waarop deze wordt afgegeven.

7.3. De klant kan slechts aanspraak maken op vertraagde levering na het stellen van een schriftelijke respijttermijn van ten minste 14 dagen, die ten vroegste begint met de ontvangst van een herinneringsbrief aan ons.

7.4. Na het vruchteloos verstrijken van de respijtperiode kan de klant het contract opzeggen. Een verplichting tot schadevergoeding op grond van de titel van verzuim bestaat slechts in geval van opzet of grove schuld onzerzijds. Wij zijn geen achterstandsrente verschuldigd.

7.5. Belemmeringen van productie en levering waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (ook ten aanzien van derden in Duitsland of in het buitenland op wie wij een beroep doen voor de uitvoering van de overeenkomst), zoals overmacht, stakingen, bedrijfs- of leveringsstoringen, werktijdverkorting en -verlies, transportmoeilijkheden en officiële interventies, leiden tot een redelijke verlenging van de verzendtermijnen en -data. Hetzelfde geldt indien de klant in gebreke blijft met zijn verplichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht (bijvoorbeeld het verstrekken van documenten of informatie) of indien andere omstandigheden binnen de invloedssfeer van de klant de naleving van de termijnen verhinderen. In dat geval wordt de overeengekomen datum ten minste in de mate van de vertraging verschoven, onverminderd een eventueel herroepingsrecht van ons op grond van artikel 12.

8. levering / vervoer / ophaling

8.1. Indien de klant de diensten niet zelf afhaalt tijdens onze kantooruren, geschieden de leveringen af fabriek Kallham of aan een derde in Duitsland of in het buitenland van wiens diensten wij gebruik maken om onze diensten uit te voeren, in elk geval op risico en – tenzij anders overeengekomen – op kosten van de klant (verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering). Het risico gaat ook over op de klant als wij verdere diensten verlenen (bijv. montage).

8.2. Indien verzending op onze kosten is overeengekomen, dragen wij slechts de transportkosten die volgens § 33 AÖSp worden gemaakt tot het tijdstip waarop de vervoerder de goederen in of op het vervoermiddel (b.v. vrachtwagen, wissellaadbak, …) voor de geadresseerde of, indien mogelijk, op het terrein van de geadresseerde ter beschikking stelt voor inontvangstneming. Het verplaatsen van goederen naar werven, op hellingen, in kamers, rekken en dergelijke is in ieder geval voor rekening van de klant.

8.3. In de regel geschiedt de verzending per post, expediteur, spoor of koeriersdienst, welke partijen als de gebruikelijke wijzen van verzending beschouwen. Indien de opdrachtgever geen bijzondere specificaties met betrekking tot de vervoersonderneming of de wijze van verzending opgeeft, wordt het vervoer door middel van een van deze wijzen van verzending geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd.

8.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden alle termijnen en data uitsluitend tot de verzending van de diensten af fabriek (d.w.z. de overdracht aan de vervoerder) en hoeven wij onze diensten niet als vaste transacties te leveren.

8.5. In ieder geval is er geen verplichting om het goedkoopste vervoer te bieden.

8.6. De beoogde uitvoeringsdata kunnen slechts worden gehaald indien de opdrachtgever alle noodzakelijke werkzaamheden en documenten heeft voltooid op de door de opdrachtnemer vastgestelde data, met name de door de opdrachtgever overeenkomstig punt 3.3 aanvaarde uitvoeringsspecificaties. en voldoet aan zijn verplichting tot samenwerking in de vereiste mate.

De contractant is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering en kostenstijgingen als gevolg van onjuiste, onvolledige of naderhand gewijzigde gegevens en ter beschikking gestelde informatie of documenten en kan niet leiden tot verzuim van de contractant. Alle daaruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.7. In het geval van bestellingen die uit meerdere eenheden of programma’s bestaan, heeft de contractant het recht om deelleveringen te verrichten of deelfacturen op te stellen.

8.8. Voor zover de klant niet reeds uitdrukkelijk in de bestelling of anderszins binnen 3 dagen na orderbevestiging schriftelijk heeft verzocht om het afsluiten van een transportverzekering voor zijn rekening, worden de goederen onverzekerd op risico van de klant verzonden.

8.9. Indien de dienst klaar is voor verzending, maar de verzending wordt vertraagd om redenen buiten onze wil, gaat het risico over op de klant zodra de dienst klaar is voor verzending en hebben wij het recht de klant 1% van het factuurbedrag aan te rekenen voor elke week of gedeelte daarvan van de vertraging of de kosten die dit overschrijden (rente, opslagkosten, …). Indien zelfafhaling is overeengekomen, geldt dit ook indien de klant de dienst niet afhaalt binnen drie dagen na ontvangst van een verzoek tot afhaling of een kennisgeving van gereedheid voor afhaling.

9. betalingsvoorwaarden

9.1. Onze facturen zijn netto contant verschuldigd zonder enige aftrek vanaf de factuurdatum en zijn betaalbaar binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen.

9.2. De facturering wordt gebaseerd op het werkelijke aantal geleverde eenheden. De vergoeding is echter ook volledig verschuldigd (namelijk ten bedrage van het overeengekomen – ten hoogste gemiddelde – aantal stuks) indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet plaatsvindt om redenen die niet binnen onze invloedssfeer liggen.

9.3 In geval van opdrachten die uit meerdere eenheden bestaan (bijvoorbeeld programma’s en/of opleidingen, realisaties in deelstappen) is de opdrachtnemer gerechtigd te factureren na levering van elke afzonderlijke eenheid of dienst.

9.4. Naleving van de overeengekomen betalingstermijnen is een essentiële voorwaarde voor de uitvoering van de levering of de uitvoering van het contract door de contractant. Niet-naleving van de overeengekomen betalingen geeft de contractant het recht de lopende werkzaamheden te staken en het contract op te zeggen. Alle daaraan verbonden kosten alsmede de winstderving zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9.5. Betalingen met bevrijdende werking kunnen alleen worden verricht op onze in de factuur vermelde rekening. Binnenkomende betalingen worden eerst op de kosten geboekt, dan op de rente en tenslotte op het kapitaal.

9.6. Wissels en cheques worden slechts aanvaard op grond van een uitdrukkelijk akkoord, zonder verplichting tot overlegging en protest en uitsluitend op rekening van betaling.

9.7. In geval van zelfs louter objectieve wanbetaling is de klant een vertragingsrente verschuldigd ten belope van 8% boven de respectieve basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, maar minstens 1% per maand. Toegekende kortingen, rabatten of andere voordelen worden geacht niet te zijn toegekend in geval van betalingsachterstand of de opening van een insolventieprocedure tegen de klant. In geval van louter objectief verzuim verbindt de klant zich ertoe alle kosten en uitgaven in verband met de inning van de vordering te dragen, zoals met name de incassokosten of andere kosten die nodig zijn voor een passende gerechtelijke vervolging.

9.8. De klant is niet gerechtigd zijn eigen vorderingen met onze vorderingen te verrekenen indien deze niet schriftelijk door ons zijn erkend of door een rechtbank zijn vastgesteld. Een retentierecht van de klant is uitgesloten.

9.9. Indien tegen de klant een insolventieprocedure wordt ingeleid, indien het vermogen van de klant niet wordt aangesproken wegens gebrek aan vermogen om de kosten te dekken, indien tegen de klant een executieprocedure wordt ingeleid, indien de financiële situatie van de klant verslechtert, indien kredietinformatie over de klant niet geheel onbetwistbaar is of indien de klant in gebreke blijft met de betaling, hebben wij het recht alle geleverde diensten en gedeeltelijke diensten, ook die uit hoofde van andere met de klant gesloten overeenkomsten, onmiddellijk opeisbaar te verklaren. Bovendien hebben wij in elk van deze gevallen het recht om verdere leveringen die reeds door hem zijn bevestigd, afhankelijk te maken van vooruitbetaling of zekerheid, zelfs indien zulks niet is overeengekomen.

10 Auteursrecht, gebruik, industriële eigendomsrechten

10.1. Na betaling van de overeengekomen vergoeding verleent de opdrachtnemer de opdrachtgever een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht voor onbepaalde tijd om de software te gebruiken voor de in het contract vermelde hardware en, in de mate van het aantal verworven licenties, voor gelijktijdig gebruik op meerdere werkstations, om alle op basis van het contract van de opdrachtnemer gecreëerde werkresultaten te gebruiken voor eigen intern gebruik. Alle andere rechten blijven bij de aannemer.

De medewerking van de Klant aan de vervaardiging van de software leidt niet tot de verwerving van rechten die verder gaan dan het gebruik dat in dit contract is bepaald. Elke inbreuk op de auteursrechten van de contractant geeft aanleiding tot vorderingen tot schadevergoeding, in welk geval volledige schadeloosstelling zal plaatsvinden.

10.2. Het is de klant toegestaan kopieën te maken voor archiverings- en gegevensback-updoeleinden op voorwaarde dat de software geen uitdrukkelijk verbod van de licentiegever of derden bevat en dat alle auteursrechten en eigendomsvermeldingen ongewijzigd op deze kopieën worden overgedragen.

10.3. Indien de bekendmaking van de interfaces noodzakelijk is voor het tot stand brengen van interoperabiliteit van de betrokken software, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer hiertoe opdracht geven tegen vergoeding van de kosten. Indien de contractant niet aan deze eis voldoet en decompilatie overeenkomstig de Auteurswet plaatsvindt, mogen de resultaten uitsluitend worden gebruikt om interoperabiliteit tot stand te brengen. Misbruik leidt tot schadevergoeding.

10.4. Indien aan de opdrachtgever software ter beschikking wordt gesteld waarvan de licentiehouder een derde is (bijv. standaardsoftware van Microsoft), gelden voor de verlening van het gebruiksrecht de licentiebepalingen van de licentiehouder (fabrikant).

10.5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verlenen wij de klant voor de duur van de contractuele relatie een niet-exclusief gebruiksrecht (toestemming om het werk te gebruiken) op alle prestaties, werkresultaten en creaties in verband met de desbetreffende opdracht, met name op werken in de zin van de Auteurswet, zoals met name alle teksten, grafieken, afbeeldingen, lay-outs, ideeën, concepten, plannen, schetsen, reclamemateriaal, films, ontwerpen, ontwerpen, handelsmerken enz. De feitelijke en ruimtelijke omvang van dit gebruiksrecht hangt in elk geval af van het doel van de individuele opdracht of de individuele maatregel.

10.6. Wijzigingen van diensten, werkresultaten en creaties, in het bijzonder van werken in de zin van de Auteurswet, zijn alleen toegestaan met onze toestemming of die van de auteur.

10.7. De verkrijging van gebruiks- en exploitatierechten door de opdrachtgever geschiedt pas na volledige betaling van alle verschuldigde facturen. Tot dat moment heeft de klant alleen het recht om de dienst op elk moment te herroepen. In geval van wanbetaling hebben wij het recht te eisen dat elk gebruik van de geleverde diensten wordt gestaakt.

10.8. De klant verleent ons het recht alle in het kader van de zakelijke relatie verzamelde en/of doorgegeven gegevens te gebruiken en te verwerken, zoals met name voor het opstellen van benchmarks. Er wordt verwezen naar punt 3.5.

10.9. Behoudens de schriftelijke herroeping van de klant, die te allen tijde mogelijk is, zijn wij gerechtigd om op onze eigen reclamemedia en in het bijzonder op onze website met naam en bedrijfslogo te verwijzen naar de bestaande zakelijke relatie met de klant.

11. eigendomsvoorbehoud

11.1. Wij behouden ons het eigendomsrecht voor op alle geleverde fysieke artikelen totdat de betaling volledig is voldaan.

11.2. Na voorafgaande kennisgeving hebben wij het recht ons uit de overeenkomst terug te trekken en de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen terug te nemen, indien de klant, ook al is het slechts objectief, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen of indien zich omstandigheden voordoen die onze aanspraken in gevaar brengen.

11.3. In geval van doorverkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud wordt overeengekomen dat de koopprijsvordering van de klant op derden tegelijkertijd aan ons wordt overgedragen als zekerheid voor onze contractuele vorderingen op de klant.

12 Terugtrekking uit het contract / Annulering

12.1. Wij hebben in het bijzonder het recht om te verklaren dat wij van het contract afzien indien (i) de klant een niet louter onbelangrijke contractuele verplichting schendt en deze schending niet ongedaan maakt ondanks een aanmaning en de vaststelling van een redelijke respijttermijn, waarbij de herhaalde schending van zelfs louter onbelangrijke contractuele verplichtingen als een wezenlijke schending van de overeenkomst wordt beschouwd, (ii) de dienst niet kan worden geleverd om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, (iii) de financiële omstandigheden van de Cliënt aanzienlijk verslechteren, (iv) een insolventieprocedure tegen de klant wordt geopend of niet wordt geopend bij gebrek aan activa om de kosten te dekken; of (v) zich een geval van overmacht voordoet waardoor wij de dienst niet kunnen uitvoeren.

12.2. De klant heeft het recht de overeenkomst op te zeggen indien wij een wezenlijke verplichting op grove wijze niet nakomen. Voor zover echter de contractuele toestand van onze kant kan worden hersteld of een handeling kan worden verricht, moet de klant hiervoor een termijn van ten minste 14 dagen toestaan. Deze termijn gaat ten vroegste in na ontvangst van een aanmaningsbrief waarin de klant de contractbreuk benoemt en uitdrukkelijk dreigt de overeenkomst op te zeggen.

12.3. In geval van ongerechtvaardigde terugtrekking uit het contract of annulering van de diensten, dient de klant ons alle reeds gemaakte kosten en de daardoor veroorzaakte kosten van ten minste 9% van de overeengekomen vergoeding, maar ten minste € 50,00, te vergoeden. Wij hebben echter ook het recht om, naar eigen goeddunken, de overeengekomen vergoeding in plaats daarvan te betalen in overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst. § 1168 para. 1 1e halve zin ABGB.

13. sjablonen en voorbeelden / vertrouwelijkheid / contractuele boete

13.1. Als wij na het maken van de sjablonen/voorbeelden geen bestelling ontvangen of als de klant of wij ons terugtrekken uit het contract, blijven al onze diensten, in het bijzonder de sjablonen/voorbeelden en de inhoud daarvan, ons eigendom; de klant heeft niet het recht deze verder te gebruiken – in welke vorm dan ook; de sjablonen/voorbeelden moeten in plaats daarvan onmiddellijk worden teruggegeven. De overdracht van sjablonen/voorbeelden aan derden alsmede de publicatie, vermenigvuldiging, verspreiding of ander gebruik ervan is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

13.2. Evenzo is het de klant verboden de ideeën en concepten die in de sjablonen worden geïntroduceerd verder te gebruiken, ongeacht of de ideeën en concepten auteursrechtelijke bescherming genieten.

13.3. Indien de klant de verplichtingen uit hoofde van dit artikel 12 schendt, is hij verplicht een contractuele boete van € 3.000,00 te betalen, ongeacht de schuld. Een dergelijke contractbreuk wordt geacht te zijn bewezen indien wij uitvoeringen, werken of andere creaties van derden of van de klant presenteren waarin deze ideeën, concepten of sjablonen zijn gebruikt of het bestaan ervan geloofwaardig aantonen; in een dergelijk geval moet de klant bewijzen dat hij de overeenkomst niet heeft geschonden. Wij behouden ons het recht voor schadeclaims in te dienen die de contractuele boete overschrijden.

14. etikettering / reclame / exclusiviteit

14.1. Wij hebben het recht om op alle reclamemedia en in alle reclame-uitingen te verwijzen naar ons bedrijf en eventueel naar de auteur, zonder dat de klant daarvoor aanspraak kan maken op een vergoeding.

14.2. Wij hebben het recht om foto’s, schetsen, beschrijvingen, modellen, opschriften en andere details van de aan de klant geleverde diensten te gebruiken voor reclamedoeleinden; bijvoorbeeld om illustraties op te nemen in haar reclamedocumenten, aanbiedingen of website.

14.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, ontvangen klanten slechts een niet-exclusief gebruiksrecht op intellectuele eigendomsrechten die verband houden met onze diensten en hebben zij derhalve met name geen aanspraak op exclusieve afname van onze diensten.

15 Garantie / inspectieplicht / ontbinding

15.1. Ongeacht de informatie die de klant ons overeenkomstig punt 4.4 verstrekt, geven wij geen garantie voor een bijzondere kwaliteit, bruikbaarheid of bruikbaarheid van onze diensten.

15.2. De contractant garandeert dat de software de in de bijbehorende documentatie beschreven functies vervult, mits de software wordt gebruikt op het in het contract beschreven besturingssysteem.

15.2.1 Een voorwaarde voor het opheffen van fouten is dat

 • de Opdrachtgever de fout voldoende beschrijft in een foutmelding en deze voor de Opdrachtnemer kan worden vastgesteld;
 • de opdrachtgever de opdrachtnemer alle voor het verhelpen van het gebrek vereiste documenten verstrekt;
 • de Cliënt of een aan hem toe te rekenen derde heeft de programmatuur niet verstoord;
 • de software wordt gebruikt onder de beoogde gebruiksomstandigheden in overeenstemming met de documentatie.

15.2.2 In geval van garantie heeft verbetering in ieder geval voorrang boven prijsvermindering of ontbinding. In geval van een terechte melding van gebreken zullen de gebreken binnen een redelijke termijn worden verholpen, waarbij de opdrachtgever de opdrachtnemer in staat stelt alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de gebreken te onderzoeken en te verhelpen.

Het vermoeden van gebrekkigheid acc. § 924 ABGB (Oostenrijks Burgerlijk Wetboek) worden geacht te zijn uitgesloten.

15.3. Correcties en aanvullingen die tot aan de oplevering van de overeengekomen dienst noodzakelijk blijken ten gevolge van organisatorische en programmeringsgebreken waarvoor de contractant verantwoordelijk is, worden door de contractant kosteloos uitgevoerd.

15.4. Kosten voor assistentie, verkeerde diagnoses alsmede het herstel van fouten en gebreken waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is alsmede andere correcties, wijzigingen en aanvullingen worden door de opdrachtnemer tegen betaling uitgevoerd. Dit geldt ook voor het herstel van gebreken indien programmawijzigingen, toevoegingen of andere ingrepen door de klant zelf of door derden zijn aangebracht.

15.5. Voorts aanvaardt de contractant geen garantie voor fouten, storingen of schade als gevolg van onjuiste bediening, gewijzigde onderdelen van het besturingssysteem, interfaces en parameters, gebruik van ongeschikte organisatiemiddelen en gegevensdragers, voor zover deze zijn voorgeschreven, abnormale bedrijfsomstandigheden (met name afwijkingen van de installatie- en opslagvoorwaarden) en transportschade.

15.6. Voor programma’s die achteraf door eigen programmeurs of derden worden gewijzigd, vervalt elke garantie van de opdrachtnemer.

15.7. Voor zover de opdracht betrekking heeft op de wijziging of aanvulling van reeds bestaande programma’s, heeft de garantie betrekking op de wijziging of aanvulling. Dit doet de garantie voor het oorspronkelijke programma niet herleven.

15.8. Punt 4.2 is van toepassing op de voorwaardelijke of gewoonlijk veronderstelde eigenschappen van de diensten, met name op basis van modellen in de zin van punt 4.1.

15.9. De garantie wegens ongeschiktheid van de diensten van de handelaar voor een bepaald gebruik wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.10. De klant is verplicht de prestatie van de handelaar onmiddellijk en nauwkeurig te controleren en de handelaar onverwijld, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na de overhandiging, schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele gebreken, onder nauwkeurige omschrijving van de gebreken en onder bijvoeging van passende bewijzen van de gebrekkigheid.

15.11. Vermijding van overeenkomsten door inkorting met meer dan de helft is uitdrukkelijk uitgesloten.

15.12. De omkering van de bewijslast overeenkomstig § 924 ABGB ten laste van ons is uitgesloten. Het bestaan van het gebrek op het tijdstip van overdracht, het tijdstip van ontdekking van het gebrek en de tijdigheid van de kennisgeving van het gebrek moeten door de klant worden bewezen.

15.13. De garantieperiode bedraagt 6 maanden en gaat in vanaf de aanvaarding van de dienst door de klant (afhaling door de klant of aanvaarding door de vervoerder) of vanaf het in gebreke blijven van de klant. De garantieperiode eindigt voortijdig als de klant of derden wijzigingen aanbrengen aan de diensten of deze verkeerd gebruiken, opslaan of anderszins behandelen.

15.14. De klant is niet gerechtigd betalingen in te houden wegens onbeduidende gebreken of betalingen in te houden die aan een deel van de goederen kunnen worden toegerekend omdat een ander deel van de goederen aanzienlijke gebreken vertoont.

15.15. Elke aanspraak op garantie wordt opgeschort zolang de klant met de betaling in gebreke blijft; deze opschorting belet echter niet het begin, het verloop en de afloop van de garantieperiode.

15.16. In geval van gerechtvaardigde en tijdige klachten heeft de klant slechts recht op verbetering of vervanging van de dienst naar ons goeddunken.

15.17. In geval van een terechte melding van gebreken worden de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn, die ten minste 14 dagen bedraagt, verholpen. Een verbetering vindt naar onze keuze plaats in onze fabriek of bij de klant. Indien het gebrek wordt verholpen door verbetering van onze werken of door vervanging, worden de gebrekkige diensten naar behoren verpakt en verzonden op risico van de klant, maar op onze kosten.

15.18. De garantieperiode wordt niet verlengd of vernieuwd door verbetering of vervanging.

15.19. Wij hebben het recht te weigeren de prestatie te verbeteren of te vervangen indien dit onmogelijk is of voor ons een onevenredig grote inspanning vergt. In dat geval kan de klant aanspraak maken op een prijsvermindering.

15.20. De klant is verplicht ons te ondersteunen bij het vaststellen en verhelpen van gebreken en alle noodzakelijke maatregelen mogelijk te maken (zoals toegang, inzage in documenten, enz.). Indien de klant niet voldoet aan zijn verplichting om mee te werken aan het verhelpen van gebreken, is het doen gelden van vorderingen die voortvloeien uit een gebrekkige prestatie uitgesloten.

15.21. Indien bij de controle van de gemelde gebreken blijkt dat deze niet aanwezig zijn of niet onder onze garantieverplichting vallen, zijn wij gerechtigd de diensten op kosten en risico van de klant terug te sturen en de kosten die voortvloeien uit de onterechte klacht aan de klant in rekening te brengen.

16. compensatie

16.1. Wij vervullen de ons opgedragen taken met inachtneming van de algemeen erkende rechtsbeginselen en informeren de klant tijdig over de voor ons herkenbare risico’s. Wij hebben echter geen kennis van een bepaalde manier waarop onze Diensten door de Klant kunnen worden gebruikt en daarom zijn wij niet verplicht de Klant te testen of te adviseren over de geschiktheid of veiligheid van zijn Diensten voor een bepaalde manier van gebruik.

16.2. Elke aansprakelijkheid voor claims tegen de klant op basis van de artikelen van SINNUP, het gebruik van een merk of enige andere door ons geleverde dienst wordt uitdrukkelijk uitgesloten indien wij onze informatieplicht zijn nagekomen of indien wij dergelijke risico’s niet konden en hadden moeten onderkennen.

16.3. In het algemeen zijn wij alleen aansprakelijk voor schade in het kader van de wettelijke bepalingen als wij aantoonbaar opzettelijk of met grove nalatigheid hebben gehandeld. Aansprakelijkheid voor lichte en grove nalatigheid is uitgesloten. Het bestaan van grove nalatigheid of opzet moet door de benadeelde worden bewezen; van de omkering van de bewijslast volgens § 1298 ABGB wordt uitdrukkelijk afgezien.

16.4. De vergoeding van door een gebrek veroorzaakte gevolgschade, zuivere vermogensschade alsmede winstderving en schade aan derden is in ieder geval uitgesloten; de schade moet uitsluitend op objectief-abstracte basis worden berekend.

16.5. Vorderingen tot vergoeding van schade moeten binnen zes maanden na kennisneming van de schade en de benadeelde partij, doch uiterlijk binnen een jaar na aanvaarding ervan, voor de rechter worden gebracht. Indien de opdrachtgever met de overname in gebreke blijft, vangt de termijn aan met de voorwaardelijke overdracht; indien geen overdracht is overeengekomen, vangt de termijn aan met het tijdstip waarop wij gereed zijn voor de eerste uitvoering. Elke aansprakelijkheid voor schade die na het verstrijken van deze termijn wordt gesteld of voor het eerst ontstaat, is uitgesloten.

16.6. Schadeclaims zijn beperkt tot het bedrag van de voor de specifieke dienst overeengekomen vergoeding, exclusief belastingen, en, indien een aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt, tot het overeenkomstige dekkingsbedrag.

16.7. Indien door derden vorderingen tegen ons worden ingesteld wegens het gebruik van onze diensten door de klant (bijv. doorgifte), zal de klant ons vrijwaren en schadeloos stellen.

16.8. Indien gegevensback-up uitdrukkelijk als dienst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens in afwijking van artikel 8.2 niet uitgesloten, maar voor het herstel van gegevens beperkt tot maximaal EUR 10 % van de opdrachtsom per schadegeval, met een maximum van EUR 15.000. Alle andere garantie- en schadeclaims van de opdrachtgever dan de in dit contract genoemde – ongeacht de rechtsgrond – zijn uitgesloten.

17. communicatie

De klant gaat akkoord met de overdracht van gegevens en informatie per e-mail totdat hij dit schriftelijk herroept. Wij sturen de gegevens naar de klant in gestandaardiseerde formaten (Word, pdf).

18. loyaliteit

De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich ertoe elkaar trouw te zijn. Zij onthouden zich voor de duur van de overeenkomst en 12 maanden na de beëindiging ervan van het lokken en tewerkstellen, ook via derden, van werknemers van de andere overeenkomstsluitende partij die aan de uitvoering van de opdrachten hebben meegewerkt. De contractant die in gebreke blijft, is verplicht een vaste schadevergoeding te betalen ten bedrage van één jaarsalaris van de werknemer.

19 Gegevensbescherming, vertrouwelijkheid

De contractant verplicht zijn werknemers tot naleving van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de gegevensbescherming.

20 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen ons en onze klanten is uitsluitend Oostenrijks recht van toepassing, met uitsluiting van de regels van conflictenrecht. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing.

21 Plaats van uitvoering en jurisdictie

21.1. De plaats van uitvoering is onze maatschappelijke zetel.

21.2. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die rechtstreeks tussen ons en onze klanten ontstaan, is de rechtbank die plaatselijk en feitelijk bevoegd is voor Kallham.

Scroll naar boven